Εγκατάσταση prometheus στο Centos 7

Εγκατάσταση prometheus στο Centos 7

Σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης του prometheus θα δούμε πως να κάνουμε εγκατάσταση την εφαρμογή, για να μπορέσουμε να εμφανίζουμε διάφορες τιμές με το grafana. Οι οδηγίες έχουν αρκετή λεπτομέρεια και μπορούν να βοηθήσουν σε οποιοδήποτε τεχνικό επίπεδο και αν βρίσκεσαι.

Αρχική εγκατάσταση του prometheus

Στην παρακάτω εγκατάσταση θα τρέχουμε το prometheus ως non root χρήστη, οπότε για αυτό σκοπό, θα δημιουργήσουμε έναν νέο χρήστη με το όνομα Prometheus.

Φυσικά όλα τα services της υπηρεσίας θα τρέχουν κάτω από τον χρήστη prometheus που θα φτιάξουμε.

Ξεκινώντας δημιουργούμε τον χρήστη με την παρακάτω εντολή :

useradd -m -s /bin/bash prometheus

ελέγχουμε αν έχει δημιουργηθεί σωστά με την εντολή cat /etc/passwd που θα δώσουμε απο το τερματικό μας. Μετά θα κατεβάσουμε τα αρχεία του στο centos. Τα αρχεία θα τα κάνουμε download με το profil του χρήστη που μόλις δημιουργήσαμε και αφού μπούμε στο home folder του. Δηλαδή στο /home/prometheus και όχι στο /root :

| Έλεγξε την επίσημη  official release page για να κατεβάσεις την νέα έκδοση του prometheus, διότι αυτό το tutorial γράφτηκε όταν υπήρχε η έκδοση 2.25.0.

su - prometheus
cd /home/prometheus
wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.25.0/prometheus-2.25.0.linux-amd64.tar.gz

Αφού είμαστε στο directory /home/promethus κάνουμε extract , δηλαδή θα αποσυμπιέσουμε το αρχείο prometheus-2.25.0.linux-amd64.tar.gz και θα κάνουμε rename το directory που θα δημιουργηθεί με όνομα promitheus :

tar -xzvf prometheus-2.25.0.linux-amd64.tar.gz
mv prometheus-2.2.1.linux-amd64/ prometheus/

Μετά απο τα παραπάνω, έχουμε κατεβάσει το πρόγραμμα και βρίσκεται αποσυμπιεσμένο στο directory /home/promitheus/promitheus . Υπόψιν, δεν έχει γίνει συντακτικό λάθος εδώ.

Στο home directory του χρήστη promitheus , δηλαδή στο /home/promitheus υπάρχει ένας ακόμα φάκελος με το ίδιο όνομα. Είναι δηλαδή ο φάκελος που μετονομάσαμε ποιο πάνω.

Παραμετροποίηση του prometheus ως service

Αφού ολοκληρώσαμε την εύκολη εγκατάσταση θα χρειαστεί τώρα να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο service με το όνομα promitheus.service στο directory /etc/systemd/system

Γυρίζουμε από το προφίλ χρήστη promitheus στoν χρήστη root, αφού δώσουμε su root στο τερματικό. Μπαίνουμε στο directoty /etc/systemd/system και δημιουργούμε ένα νέο αρχείο με το vi η τον nano editor με το όνομα prometheus.service :

cd /etc/systemd/system/
vi prometheus.service

Μετά στο αρχείο, πατάμε i , κάνουμε αντιγραφή επικόλληση όλο το παρακάτω και τέλος, πατάμε το esc και δίνουμε :wq ώστε να αποθηκευτεί :

[Unit]
Description=Prometheus Server
Documentation=https://prometheus.io/docs/introduction/overview/
After=network-online.target
[Service]
User=prometheus
Restart=on-failure
#Change this line if you download the
#Prometheus on different path user
ExecStart=/home/prometheus/prometheus/prometheus \
 --config.file=/home/prometheus/prometheus/prometheus.yml \
 --storage.tsdb.path=/home/prometheus/prometheus/data
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Δώστε προσοχή στις γραμμές και τα directory που είναι σημειωμένα μετά το ExecStart. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλουμε να έχουμε το promitheus στο directory /home/promitheus/promitheus τότε θα πρέπει να αλλαχτούν.

Αν προβείτε σε αλλαγή τότε θα πρεπει να δοθουν και τα ανάλογα δικαιώματα όπως παρακάτω :

chmod 755 prometheus-2.25.0.linux-amd64 -R
chown prometheus:prometheus prometheus-2.25.0.linux-amd64 -R

ενώ αν εχουμε κάνει rename το directory απο prometheus-2.25.0.linux-amd64 σε πχ. promitheus τότε τα παραπάνω δικαιωματα θα τα δώσουμε έτσι :

chmod 755 prometheus -R
chown prometheus:prometheus prometheus -R

Reload το service prometheus.service που φτιάξαμε

Αφού δημιουργήσαμε το αρχείο prometheus.service θα κάνουμε reload το systemd system με την παρακάτω εντολή :

systemctl daemon-reload

Μετά θα ξεκινήσουμε το service του prometheus και θα το κάνουμε enable ώστε να γίνεται load αυτόματα με την κάθε επανεκκίνηση του λειτουργικού centos 7 :

systemctl start prometheus
systemctl enable prometheus

Τώρα το prometheus τρέχει και μπορούμε να το δούμε με την παρακάτω εντολή :

systemctl status prometheus

Πρόσθετα μπορούμε να δούμε περισσότερα στοιχεία, όπως την port που τρέχει, με την παρακάτω εντολή, αφού πρώτα την εγκαταστήσουμε με yum install net-tools :

yum install net-tools
netstat -plntu

Το netstat θα φέρει το παρακάτω αποτέλεσμα :

netstat -plntu
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp6 0 0 :::3000  :::*    LISTEN   3390310/grafana-ser
tcp6 0 0 :::9090  :::*    LISTEN   3421326/prometheus

Όπως φαίνεται το promitheus τρέχει και κάνει listen στην port 9090, σε γενικές γραμμές δεν είναι δύσκολη η εγκατάσταση του. Μαζί όμως με αυτό θα χρειαστεί να εγκατασταθεί και το grafana ώστε να μπορούμε να βλέπουμε σε visual μορφή χρειαζόμαστε.

Όλο το configuration γίνεται από το prometheus.yml και χρειάζεται καλή μεταχείριση για την παραμετροποίηση του. Δες πώς να ελέγξεις το Prometheus.yml με μια εντολή στον σχετικό οδηγό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *